App Store Love Images Ringtones


“समय” न लगाओ तय करने में, 
कि आप को क्या करना है…? 
वरना “समय” तय कर लेगा कि, 
आप को क्या करना है…!

Share
jaiganeshdeva.com
thelordshiva.com
jairadhekrishna.com
jaihanumanbhakti.com
jaimaadurga.com
saibababhakti.com